Follow by Email

1089

فقط کسانی که درک ساختاری از ایران و وضعیتش و ساختارهاش دارند قادر به تغییری بدون برگشت در مشکلات و مسائل ایران هستند. چه امروز چه تا قرن‌ها بعد! ساده‌لوحانه‌ست که با تغییر شخصیت‌ها از صفوی و افشار و زندیه و قاجار و چهلوی و جمهوری اسلامی بیوفتیم وسط یک نظام سیاسی حداقلی اما سالم و دموکراتیک که بجای تصمیم‌گیری در زندگی مردم فقط نقش حداقلی‌ـه ناظر و داور عدالت و برابری بین تمام شهروندان رو ایفا کنه. ساده‌لوحانه‌ست همونطور که همیشه این ساده‌لوحی با ما بوده و مشکلات رو کمتر نکرده که بیشتر کرده و ساختار فکری و فرهنگی ما رو از زمان چی‌چی‌الدوله‌ها و چی‌چی‌السلطنه‌ها تا امروز دست‌نخورده حفظ کرده. ساختارها هدیه‌ای ثابت از تمام رژیم‌های سیاسی گذشته به رژیم‌های سیاسی بعدی در ایران بوده و این پیوستگی بدون مهندسی ساختاری توسط کسانی که درک ساختاری از ایران دارند امکانپذیر نیست! 

با پشتیبانی Blogger.