Follow by Email

1075

۱۳۹۳ دی ۱۷, چهارشنبه · Posted in

فلسفه سیاسی بیش از آن‌که امری در پاسخ به مسائل روز سیاسی باشد ایده‌پردازی در باب سیاست و هستی‌شناسی از امر سیاسی است و این فعالیت فکری ممکن است پاسخی باشد برای چندین قرن آینده که امروز خبری از آن در دیدگان و فکر ما نیست. تفاوت متفکر و فیلسوف سیاسی با روشنفکران در همین است. روشنفکران دائماً به مسائل سیاسی روز واکنش نشان می‌دهند و در پاسخ به همین روزمرگی‌های سیاسی است که به فکر و جواب می‌پردازند اما متفکر سیاسی طرحی برای آینده فلسفه سیاسی و آنچه امر سیاسی هست و باید باشد، دارد.

با پشتیبانی Blogger.