Follow by Email

1047

۱۳۹۲ بهمن ۹, چهارشنبه · Posted in

"ما را مثل عقرب بار آورده اند ... ! مثل عقرب! ما مردم ، صبح که سر از بالین برمی داریم تا شب که سر مرگمان را می گذاریم ، مدام همدیگر را می گزیم ! بخیلیم ؛ بَخیل! خوشمان می آید که سر راه دیگران سنگ بیندازیم؛ خوشمان می آید که دیگران را خوار و فلج ببینیم. اگر دیگری یک لقمه نان داشته باشد که سق بزند ، مثل این است که گوشت تن ما را می جود ! تنگ نظریم ما مردم ... تنگ نظر و بخیل. بخیل و بدخواه... وقتی می بینیم دیگری سر گرسنه زمین می گذارد ، انگار خیال ما راحت تر است ! وقتی می بینیم کسی محتاج است ، اگر هم به او کمک کنیم، باز هم مایه خاطر جمعی ما هست. انگار که از سرپا بودن همدیگر بیم داریم!"

کلیدر | محمود دولت آبادی

با پشتیبانی Blogger.