Follow by Email

729

۱۳۹۱ اسفند ۱۳, یکشنبه · Posted in ,

یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما در دفاع از ایده دموکراسی و آزادی در کشورهای خاورمیانه، از جمله ایران داریم این است که باید جوابگوی تفکرات و رفتارهای و رویه‌های دیگران، یعنی غرب، از ایده دموکراسی و آزادی باشیم و این هزینه و انرژی و زمانی که هدر می‌شود برای پاسخ‌گویی، توضیح و تبیین یا توجیه و بهانه‌تراشی یا دفاع از تفکر و عملکرد دیگران باعث شده تا هم نیروهای استبدادی در ایران و خاورمیانه قوی‌تر و جدی‌تر باشند برای سرکوب و مبارزه با آزادی و از سوی دیگر نیروهای طرفدار آزادی و دموکراسی ضعیف‌تر و خسته‌تر و از همه بدتر دچار تعارضات و دوگانگی‌های شدید فکری و رفتاری شوند.

با پشتیبانی Blogger.