Follow by Email

458

۱۳۹۱ شهریور ۱۵, چهارشنبه · Posted in

ترس از عامه، ترس از حکومت، ترس از نهادهای و گروه‌های مذهبی، ترس از نهادهای آموزشی، ترس از فرهنگ، ترس از قضاوت عمومی ....» شرایط تاریخی حاکم بر فضای فکری فیلسوفان و دانشمندان گذشته ما!
و این ترس و وحشت‌ها و احساس مزمن نا امنی و وحشت دائمی، بزرگترین مانع در شکوفایی فکر و اندیشه در قرن‌های دور و نزدیک این سرزمین بوده است!

با پشتیبانی Blogger.