Follow by Email

260

۱۳۹۱ تیر ۱۶, جمعه · Posted in ,

همیشه یک‌طرف بعضی از گروه‌های اجتماعی سعی در حاکم کردن خرده‌فرهنگ یا گفتمان خاصی دارند و در طرف دیگر گروه‌های اجتماعی مقابل از طریق به طنز کشیدن و سوژه جک و خنده کردن عناصر مختلف این فرهنگ یا گفتمان غالب، سعی در مقامت و ایجاد اصطکاک و به زیر کشیدن گفتمان غالب دارند!

حالا یک مقدار شخصی‌تر به مسئله نگاه کنیم! گاهی توی جمع یا بین دونفر، یک طرف شروع به سخنوری می‌کنه و از دغدغه و فکر و حرف خودش لب به سخن باز می‌کنه! در طرف مقابل دیگران با شوخی با قضیه برخورد می‌کنند! و اغلب طرف از اینکه جدی گرفته نمی‌شه دچار کدورت میشه! بنظرم این شوخی برخورد کردن شبیه به همون به طنز و خنده گرفتن فرهنگ و گفتمان غالب باشه!

حالا سئوال؟ این فرایند در سطح کلان ثاتیری هم در رشد فرهنگ و آگاهی جمعی داره؟ در سطح خرد چه تاثیری داره با شوخی برخورد کردن؟

با پشتیبانی Blogger.